Yhdistys hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta

14.08.2018 12:33

Vaasan hallinto-oikeus teki 26.6.2018 päätöksen koskien Tiilään seudun kyläyhdistys ry:n tekemää valitusta Destia Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Tiilään kylän Fredsbergin alueella. Yhdistyksen tekemä valitus ei mennyt läpi ja hallinto-oikeus katsoi, että myönnettyä lupaa ei ole syytä kumota tai muuttaa.

Kyläyhdistys on laatinut valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Ne on toimitettu korkeimmalla hallinto-oikeudelle määräaikaan mennessä 26.7.2018. 

Kyläyhdistyksen näkemyksen mukaan lupaviranomainen on menetellyt virheellisesti lupa-aineiston järjestelyssä, asianosaisten määrittelyssä, kuulemisessa sekä lupaprosessin ohjaamisessa ja sen vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden tulee myöntää asiassa valituslupa.

Toissijaisesti kyläyhdistys katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee myöntää asiassa valituslupa hallintolainkäyttölain 2 luvun 13.2 §:n 1-kohdan mukaisella ennakkoratkaisuperusteella. Yhdistyksen näkemyksen mukaan on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista selkeyttää kunnan vastuuta ja velvollisuuksia liikenneturvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Kyläyhdistyksen valituslupa ja valitus tullaan käsittelemään samassa oikeuden istunnossa. Ensin päätetään, myönnetäänkö yhdistykselle valituslupa. Mikäli valituslupa myönnetään, käsitellään seuraavaksi valitus ja korkein hallinto-oikeus antaa valitukseen asiaratkaisun. Ympäristöasioissa keskimääräinen käsittelyaika oikeudessa on ollut noin 12 kuukautta.