Tilannepäivitystä Destia Oyn ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaan liittyen

17.07.2019 09:07

Kalliokiven ottoa ja murskaamista varten Destia Oy haki 7.1.2016 Askolan kunnalta Fredsbergin kiinteistön alueelta sekä ympäristö- että maa-ainesten ottolupia.

 

Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 3.11.2016 Destia Oy:lle myöntämä ympäristölupa käsiteltiin kyläyhdistyksen valitusten perusteella Vaasan hallinto-oikeudessa sekä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten ympäristölupa saavutti lainvoiman 31.12.2018.

 

Samassa kokouksessa 3.11.2016 Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Fredsbergin kiinteistön alueelle Destia Oy:lle maa-ainesten ottoluvan. Yksi naapureista valitti luvasta Helsingin hallinto-oikeudelle, mutta hallinto-oikeus piti lautakunnan päätöksen voimassa. Koska maa-ainesten ottoluvasta ei valitettu Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, päätös saavutti valitusajan umpeuduttua lainvoiman 10.12.2017.

 

Osa Fredsbergin naapureista haki Korkeimmalta hallinto-oikeudelta 22.2.2019 Destian lainvoimaisen maa-ainestenottoluvan purkua niin sanottuna ylimääräisenä muutoksenhakuna. Naapureiden näkemyksen mukaan Askolan kunta menetteli virheellisesti lupa-asian valmistelussa ja kuuleminen suoritettiin vastoin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Lupa-asia tuli vireille 7.1.2016, mutta lakimuutos, joka mahdollisti kunnan käyttämän menettelyn astui voimaan vasta 1.7.2016. Oikeus hylkäsi purkuhakemuksen 28.6.2019. Päätöstä perustellaan siten, että menettelyvirhe tai ilmeisen väärä lain soveltaminen taikka erehdys ei voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

 

Kyläyhdistys pitää Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä vähintäänkin erikoisena, koska kaikissa pienissäkin rakennushankkeissa on aina kuultava naapureita ja vastaava menettely oli voimassa maa-ainesten ottoluvan kuulemisen aikana 9.2. - 11.3.2016 (lakimuutos vasta 1.7.2016 alkaen).

 

Kalliokiven louhintaa ja murskaamista varten tarvitaan sekä ympäristö- että maa-ainesten ottoluvat. Destia Oy:llä on nyt molemmat luvat ja ottotoiminta voi näiden lupien perusteella alkaa 1.10.2019.

 

Naapureiden maa-ainestenottolupaa koskevassa purkuhakemuksessa tuotiin esille myös Suomaan kulkuyhteyden sulkeminen. Asia jäi epäselväksi, koska Korkein hallinto-oikeus ei ottanut siihen muuta kantaa kuin, että asiaan ei tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen.

 

Kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa 11.7.2019 selvittelyä Suomaan kulkuyhteyden sulkemisen ja muiden jo aikaisemmin valmistelussa olleiden asioiden osalta päätettiin jatkaa heti lomakauden päätyttyä.